Seu­ra­kun­ta

Kokouk­set

Tors­tai­sin klo 18 kokoon­num­me rukoi­le­maan etusi­vun ilmoi­tuk­sen mukaan. Sun­nun­tai­sin kokoon­num­me klo 16 Ilo­sa­no­man iltaan. Alus­ta saak­ka toi­min­taam­me on kuu­lu­nut voi­ma­kas ylis­tys, jos­sa kes­ki­tym­me pal­vo­maan ja ylis­tä­mään Her­raam­me Jee­sus­ta ennen kuin hil­jen­nym­me kuun­te­le­maan Juma­lan Sanan ope­tus­ta. Myös rukous­pal­ve­lu ja kah­vi­het­ki ovat kuu­lu­neet alus­ta saak­ka tähän tilaisuuteen.

Koti-illat, solut ja muut tapah­tu­mat ilmoi­te­taan erik­seen, samoin kuin suu­rem­mat kokous­sar­jat ja erityistilaisuudet.

Ylis­tys

Ylis­tys­musiik­kim­me on ollut alus­ta asti upe­aa. Ylis­tyk­sen­joh­ta­ja­na aloit­ti Heik­ki Uusi­ky­lä, jon­ka jäl­keen ylis­tys­tä on joh­ta­nut Jaa­na Yrt­tia­ho. Muu­ta­man vuo­den myös Johan­na Särk­kä­lä toi­mi ylis­tyk­sen­joh­ta­ja­na oman keik­kai­lun­sa ohel­la. He kaik­ki ovat myös jul­kais­seet oman ylistys-CD:nsä.

Vii­me kädes­sä seu­ra­kun­nan ylis­tys syn­tyy kui­ten­kin sii­tä, että kaik­ki osal­lis­tu­vat. “Kat­so­mos­sa” olo­kaan ei ole kiel­let­tyä, mut­ta seu­ra­kun­nan yhtei­nen ylis­tys Pyhäs­sä Hen­ges­sä on asia, joka jokai­sen usko­van pitäi­si kokea. Ylis­tyk­ses­sä emme esi­tä toi­sil­lem­me mitään, vaan kes­ki­tym­me korot­ta­maan Juma­laa. Usein myös armo­lah­jat viriä­vät toi­mi­maan seu­ra­kun­nan ylis­tyk­sen aikana.

Ylis­tys­ryh­män teh­tä­vä on saa­da koko seu­ra­kun­ta mukaan ylis­tä­mään Her­raa. Ylis­tys­ryh­män har­joi­tuk­siin pää­see otta­mal­la yhteyt­tä Jaa­na Yrt­tia­hoon.