Seu­ra­kun­ta

Kokouk­set

Tors­tai­sin klo 18 kokoon­num­me rukoi­le­maan etusi­vun ilmoi­tuk­sen mukaan. Sun­nun­tai­sin kokoon­num­me klo 16 Ilo­sa­no­man iltaan. Alus­ta saak­ka toi­min­taam­me on kuu­lu­nut voi­ma­kas ylis­tys, jos­sa kes­ki­tym­me pal­vo­maan ja ylis­tä­mään Her­raam­me Jee­sus­ta ennen kuin hil­jen­nym­me kuun­te­le­maan Juma­lan Sanan ope­tus­ta. Myös rukous­pal­ve­lu ja kah­vi­het­ki ovat kuu­lu­neet alus­ta saak­ka tähän tilai­suu­teen.

Per­jan­tai­sin klo 14 seu­ra­kun­nan ylä­ker­ras­sa on lyhyt, noin 15 – 30 minuu­tin mit­tai­nen har­taus­het­ki ennen ruo­ka-avun jaka­mis­ta. Koti-illat, solut ja muut tapah­tu­mat ilmoi­te­taan erik­seen, samoin kuin suu­rem­mat kokous­sar­jat ja eri­tyis­ti­lai­suu­det.

Kesä­ai­kaan (kesä­kuu – elo­kuu) kokoon­num­me vain sun­nun­tai­sin klo 18.

Ylis­tys

Ylis­tys­musiik­kim­me on ollut alus­ta asti upe­aa. Ylis­tyk­sen­joh­ta­ja­na aloit­ti Heik­ki Uusi­ky­lä, jon­ka jäl­keen ylis­tys­tä on joh­ta­nut Jaa­na Yrt­tia­ho. Muu­ta­man vuo­den myös Johan­na Särk­kä­lä toi­mi ylis­tyk­sen­joh­ta­ja­na oman keik­kai­lun­sa ohel­la. He kaik­ki ovat myös jul­kais­seet oman ylistys-CD:nsä.

Vii­me kädes­sä seu­ra­kun­nan ylis­tys syn­tyy kui­ten­kin sii­tä, että kaik­ki osal­lis­tu­vat. “Kat­so­mos­sa” olo­kaan ei ole kiel­let­tyä, mut­ta seu­ra­kun­nan yhtei­nen ylis­tys Pyhäs­sä Hen­ges­sä on asia, joka jokai­sen usko­van pitäi­si kokea. Ylis­tyk­ses­sä emme esi­tä toi­sil­lem­me mitään, vaan kes­ki­tym­me korot­ta­maan Juma­laa. Usein myös armo­lah­jat viriä­vät toi­mi­maan seu­ra­kun­nan ylis­tyk­sen aika­na.

Ylis­tys­ryh­män teh­tä­vä on saa­da koko seu­ra­kun­ta mukaan ylis­tä­mään Her­raa. Ylis­tys­ryh­män har­joi­tuk­siin pää­see otta­mal­la yhteyt­tä Jaa­na Yrt­tia­hoon.

Ruo­ka-apu­toi­min­ta ja har­taus­het­ket

Jaam­me ruo­ka-apua maa­nan­tai­sin ja per­jan­tai­sin. Maa­nan­tai­sin ruo­ka-apua jae­taan suo­raan seu­ra­kun­nan ala­ker­ras­ta klo 14. Per­jan­tai­sin tilai­suus aloi­te­taan klo 14 noin 15 – 30 minuu­tin mit­tai­sel­la har­taus­het­kel­lä seu­ra­kun­nan ylä­ker­ras­sa.

Ruo­ka-apu­toi­min­tam­me sai alkun­sa vuo­sien 2004 – 2005 vaih­tees­sa. Suun­nit­te­lun ja ideoin­nin jäl­keen vuo­kra­sim­me toi­mi­ti­lam­me ala­ker­ran tätä tar­koi­tus­ta var­ten. Aloi­tuk­seen saim­me EU:lta Ries­ka-Lea­der ‑tukea.

Muu­ta­man kuu­kau­den tal­koi­den jäl­keen ensim­mäi­set ruo­ka­kas­sit jaet­tiin per­jan­tai­na 15.4.2005. Sii­tä läh­tien moni­puo­li­sia ruo­ka­kas­se­ja on jaet­tu 2 – 3 ker­taa vii­kos­sa vain muu­ta­mia lyhyi­tä kesä- ja jou­lu­tau­ko­ja lukuun otta­mat­ta. Haki­joi­ta on 50 – 100 ker­ral­la. Elin­tar­vik­keet saam­me pai­kal­li­sis­ta elin­tar­vi­ke­liik­keis­tä. Kesän 2018 aika­na lak­ka­sim­me pus­sit­ta­mas­ta ruo­kia ja siir­ryim­me vapaa­va­lin­tai­seen sys­tee­miin.