Sait­te­ko Pyhän Hengen…?

”Sait­te­ko Pyhän Hen­gen, kun tulit­te uskoon?” (Ap.t. 19:2). Kysy­mys saat­taa kuu­los­taa meis­tä kum­mal­li­sel­ta. Uudes­ta tes­ta­men­tis­ta käy nimit­täin monin pai­koin sel­väs­ti ilmi, että jokai­nen saa uskoon tul­les­saan myös Pyhän Hen­gen ja hänes­tä tulee maa­il­man­laa­jui­sen Kris­tuk­sen seu­ra­kun­nan jäsen (1. Kor. 12:13). Samal­la Juma­lan Hen­ki alkaa todis­ta­maan ihmi­sen sydä­mes­sä, että hän on pelas­tu­nut ja Juma­lan lap­si (Room. 8:16).

Mitä ihmet­tä siis tar­koit­taa aloi­tuk­sen kysy­mys: sait­te­ko Pyhän Hen­gen, kun tulit­te uskoon? Asia sel­vi­ää, kun kat­so­taan, kuka asias­ta kir­joit­taa. Kun Paa­va­li kir­joit­taa kir­jeis­sään Pyhäs­tä Hen­ges­tä, niin hän muu­ta­maa poik­keus­ta lukuun otta­mat­ta tar­koit­taa Pyhän Hen­gen toi­min­taa pelas­tuk­seen liit­tyen. Kun taas Luu­kas kir­joit­taa Pyhäs­tä Hen­ges­tä evan­ke­liu­mis­saan tai Apos­to­lien teois­sa, niin hän tar­koit­taa pal­ve­lu­teh­tä­vää var­ten annet­ta­vaa Pyhän Hen­gen lahjaa/​Pyhällä Hen­gel­lä täyt­ty­mis­tä. Ja juu­ri täs­tä jäl­kim­mäi­ses­tä oli kysy­mys myös efe­so­lais­ten kohdalla.

Kysy­mys kuu­luu siis sel­ko­kie­lel­lä: sait­te­ko myös Pyhän Hen­gen kasteen/​voiman, kun tulit­te uskoon? Vas­tat­tu­aan kiel­tä­väs­ti nämä Efe­son usko­vat sai­vat asias­ta lisä­ope­tus­ta ja hei­dät kas­tet­tiin myös vedes­sä. Tari­na hui­pen­tuu näin: ”ja kun Paa­va­li pani käten­sä hei­dän pääl­leen, tuli hei­dän pääl­len­sä Pyhä Hen­ki, ja he puhui­vat kie­lil­lä ja pro­fe­toi­vat” (Ap.t. 19:6).

Apos­to­lien teko­jen perus­teel­la ei voi­da teh­dä mitään yksi­se­lit­teis­tä kaa­vaa Pyhän Hen­gen kas­teen saamiseksi/​Pyhällä Hen­gel­lä täyt­ty­mi­sek­si. Jos­kus näin tapah­tui kät­ten pääl­le­pa­non kaut­ta, jos­kus vain rukouk­sen tai uskos­sa kuu­le­mi­sen kaut­ta. Edes vesi­kas­te ei ollut sii­hen ehdo­ton edel­ly­tys. Tär­kein edel­ly­tys on oma­koh­tai­nen halu täyt­tyä Juma­lan voi­mal­la (Luuk. 11:9–13).

Pyhäl­lä Hen­gel­lä täyt­ty­mi­nen armo­lah­joi­neen ei ole vain his­to­ri­aa. Myös oma koke­muk­se­ni mil­joo­nien mui­den usko­vien tavoin todis­taa samaa myös tänä päi­vä­nä. Tämä Hen­gen lah­ja ei ole vain uskon asia, vaan se voi olla voi­maan­nut­ta­vin koke­mus ihmi­se­lä­mäs­sä. Evan­ke­liu­mi levi­ää täl­lä­kin het­kel­lä maa­il­mas­sa tehok­kaim­min juu­ri nii­den kaut­ta, jot­ka ovat suos­tu­neet riit­tä­vän pie­nik­si otta­maan vas­taan tämän luva­tun Pyhän Hen­gen lahjan.

Pyhä Hen­ki herät­tää ihmi­sen ja vakuut­taa hänet pelas­tuk­ses­ta ja ian­kaik­ki­sen elä­män osal­li­suu­des­ta. Pyhän Hen­gen kas­te tekee usko­vas­ta Kris­tuk­sen todis­ta­jan ja lähe­tys­käs­kyn toteuttajan.

Mark­ku J. Kumpula

Kir­joi­tus obn jul­kais­tu myös Niva­la-leh­des­sä to 25.5.2023