Piis­pa Jacob Mari­ne­ni Intian orpo­jen asialla

Ensi kes­ki­viik­ko­na, 30.8. klo 18 meil­lä on seu­ra­kun­nas­sa mie­len­kiin­toi­nen vie­ras. Piis­pa Jacob Mari­ne­nin työ Intian orpo­jen paris­sa alkoi vuon­na 1994, jol­loin hän koh­ta­si kol­me orpo­las­ta ja otti hei­dät luok­seen. Nyky­ään 40 orpo­ko­dis­sa on yli 5300 las­ta ja lisäk­si avun pii­riin kuu­luu muun muas­sa lepra­per­hei­tä, les­kiä, van­huk­sia ja vammaisia.

Tär­keä osa työ­tä ovat myös eri­lai­set raken­nus­pro­jek­tit, kuten kir­kot, kou­lut ja ns. Jee­sus-kai­vot, joi­ta on teh­ty tähän men­nes­sä jo 1200. Hil­jak­koin val­mis­tui suo­ma­lai­sen paris­kun­nan raken­nut­ta­ma sai­raan­hoi­to-oppi­lai­tos, jos­sa yli 350 orpo­ko­din tyt­töä opis­ke­lee ammattiin.

Jacob syn­tyi hin­du­per­hee­seen, ja hänen elä­män­sä näyt­ti päät­ty­vän hänen olles­saan pie­ni poi­ka. Vaka­vaan sai­rau­teen ei ollut paran­nus­kei­noa, ja lää­kä­rit lähet­ti­vät hänet kotiin kuo­le­maan. Mat­kal­la kotiin hänel­le ilmes­tyi Jee­sus, hän koki paran­tu­mi­sen, ja koko per­he tuli uskoon. Sit­tem­min Jacob sai teh­tä­väk­seen vie­dä evan­ke­liu­mia kan­san­sa vähäosaisimmille.

Orpo­ko­ti­työn haas­teet ovat tänään suu­ret, mut­ta muun muas­sa suo­ma­lais­ten kum­mien avul­la moni lap­si on pääs­syt kou­luun ja saa­nut päi­vit­täi­sen riisiannoksensa.

Piis­pa Jacob kier­tää elo-syys­kuun aika­na eri puo­lil­la Suo­mea ker­to­mas­sa työstään.