Mik­si lii­tyim­me Vapaakirkkoon?

Moni on tie­dus­tel­lut mik­si lii­tym­me Vapaa­kirk­koon. Kysy­mys on aiheel­li­nen. Pyrin täs­sä lyhyes­ti vas­taa­maan siihen.

Eräs ter­veen seu­ra­kun­nan tun­nus­merk­ki on toi­mi­vat raken­teet. Vapaa­kir­kon yhdys­kun­ta­jär­jes­tys tar­jo­aa lähes sata vuot­ta käy­tös­sä olleen, toi­mi­van raken­teen Suo­mes­sa toi­mi­val­le pai­kal­lis­seu­ra­kun­nal­le. Sii­hen kuu­luu mm. sel­keä jäse­nyys sekä hyväk­si havai­tut johtamisrakenteet.

Seu­ra­kun­nan pää­tök­sen­te­koon voi jokai­nen jäsen vai­kut­taa vähin­tään kak­si ker­taa vuo­des­sa kokoon­tu­vas­sa seu­ra­kun­nan­ko­kouk­ses­sa. Seu­ra­kun­ta ei näin ollen ole yhden mie­hen joh­ta­ma eikä myös­kään ylem­pää joh­det­tu. Seu­ra­kun­nan­ko­kous on ylin päät­tä­vä elin kai­kis­sa seu­ra­kun­taa kos­ke­vis­sa asiois­sa. Sekä mie­hil­lä että nai­sil­la on tasa-arvoi­nen pää­sy­mah­dol­li­suus kaik­kiin teh­tä­viin vapaaseurakunnissa. 

City­seu­ra­kun­ta on ollut aikai­sem­man his­to­rian­sa aika­na itse­näi­nen mut­ta täl­lä alu­eel­la se on mer­kin­nyt myös yksi­näi­syyt­tä, vaik­ka val­ta­kun­nan tasol­la olem­me kuu­lu­neet­kin löy­hään ver­kos­toon nimel­tä Seu­ra­kun­tien yhteys ry. Hen­gen yhteys sii­hen suun­taan säi­lyy edel­leen. Vapaa­kirk­koon liit­ty­mi­sen kaut­ta avau­tuu toi­min­nal­li­nen yhteys mui­den alu­een vapaa­seu­ra­kun­tien kans­sa. Myös vuo­sit­tai­set, eri vas­tuu­teh­tä­vis­sä ole­vien alu­eel­li­set ja maan­laa­jui­set kokoon­tu­mi­set ovat tar­peen hen­gel­li­ses­sä työssä.

Suu­rem­paan liik­kee­seen lii­tyt­täes­sä on myös mui­ta etu­ja. Näi­tä ovat esim. yhtei­nen leh­ti, yhtei­set kesä­juh­lat, yhtei­nen lähe­tys- ja dia­ko­nia­työ sekä Raa­mat­tu- ja muu kou­lu­tus. Kou­lu­tus­ta löy­tyy vii­kon­lo­pun mit­tai­sis­ta kurs­seis­ta aina neli­vuo­ti­seen pas­to­ri- tai lähe­tys­työn­te­ki­jä­kou­lu­tuk­seen saak­ka. Hyö­ty on molem­min­puo­li­nen, kos­ka sen lisäk­si että jäse­nem­me voi­vat itse kou­lut­tau­tua myös seu­ra­kun­tam­me voi ottaa vas­taan esim. raa­mat­tu­kou­lu­lai­sia työharjoittelujaksoille.

Nuo­ril­le ja lap­sil­le liit­ty­mi­nen suu­rem­paan herä­tys­liik­kee­seen tar­jo­aa oman seu­ra­kun­nan lisäk­si val­ta­kun­nal­li­sen tason yhteyk­siä esim. lei­reil­lä ja ns. seu­ra­kun­ta­kou­lus­sa, johon kaik­ki 15 vuot­ta täyt­tä­vät voi­vat osallistua.

Etu­jen lisäk­si kes­kus­te­luis­sa pun­nit­tiin myös mah­dol­li­sia huo­no­ja puo­lia. Lisään­ty­vät pape­ri­työt ja yhteis­ten hank­kei­den ja raken­tei­den yllä­pi­tä­mi­seen mene­vät mak­sut pai­noi­vat kui­ten­kin vaa­ka­ku­pis­sa vähem­män ilmeis­ten etu­jen rin­nal­la. Uudel­la seu­ra­kun­nal­la mak­sut­kin tule­vat ajan­koh­tai­sek­si vas­ta toi­se­na vuonna.

Mik­si emme sit­ten liit­ty­neet esim. Hel­lun­tai­kirk­koon tai osak­si pai­kal­lis­ta hel­lun­tai­seu­ra­kun­taa? Vas­taus on yksin­ker­tai­nen. Yli­vies­kas­sa on jo hel­lun­tai­seu­ra­kun­ta ja olem­me toi­mi­neet itse­näi­se­nä yksik­kö­nä jo 17 vuot­ta. Maa­il­man­laa­jui­ses­ti on todet­tu, että paras tapa evan­ke­lioi­da on teh­dä se istut­ta­mal­la uusi seu­ra­kun­ta, ei yhdis­ty­mäl­lä toi­sen seu­ra­kun­nan kanssa.

Kai­ken edel­lä mai­ni­tun lisäk­si meil­le on ollut tär­ke­ää yhteys kaik­kien usko­vien ja eri kris­til­lis­ten yhtei­sö­jen kans­sa. Näin on edel­leen­kin. Tämä on ollut tär­ke­ää myös vapaa­kir­kol­li­sel­le herä­tys­liik­keel­le sen alus­ta alkaen.

Liik­keen sisäl­lä on tilaa sekä van­hoil­li­sil­le että uusil­le karis­maat­ti­sil­le seu­ra­kun­nil­le. Yhdes­sä nämä eri­lai­set seu­ra­kun­nat muo­dos­ta­vat seu­ra­kun­tien lii­ton, Suo­men Vapaakirkon.