Kategoria: Pastorin palsta

Pas­to­rin pals­taa kir­joit­taa Yli­vies­kan Vapaa­seu­ra­kun­nan pas­to­ri Mark­ku J. Kumpula.

  • Paras lää­ke Suomelle

    Jon­kun tut­ki­muk­sen mukaan Suo­mi on yksi maa­il­man onnel­li­sim­mis­ta mais­ta. Monet asiat tääl­lä ovat­kin hyvin. Pel­käs­tään puh­das ilma ja luon­to ovat mei­tä kaik­kia voi­maan­nut­ta­via teki­jöi­tä. Kou­lu­tus maas­sam­me on maa­il­man huip­pua ja lähes […]

  • Voi­ko nai­nen toi­mia seu­ra­kun­nan johtotehtävissä?

    Uuti­nen seu​ra​kun​ta​lai​nen​.fi ‑sivus­tol­la ja some-kir­joit­te­lu on kir­voit­ta­nut sen ver­ran mie­li­pi­tei­tä, että täs­sä tii­vis­tet­ty oma näke­myk­se­ni voi­ko nai­nen toi­mia joh­to­teh­tä­vis­sä seu­ra­kun­nas­sa (= “van­him­mis­tos­sa”). Luo­mi­nen, syn­tiin­lan­kee­mus ja lunastus Mies ja nai­nen ase­tet­tiin […]

  • Mik­si lii­tyim­me Vapaakirkkoon?

    Moni on tie­dus­tel­lut mik­si lii­tym­me Vapaa­kirk­koon. Kysy­mys on aiheel­li­nen. Pyrin täs­sä lyhyes­ti vas­taa­maan siihen. Eräs ter­veen seu­ra­kun­nan tun­nus­merk­ki on toi­mi­vat raken­teet. Vapaa­kir­kon yhdys­kun­ta­jär­jes­tys tar­jo­aa lähes sata vuot­ta käy­tös­sä olleen, toi­mi­van […]