Kategoria: Pastorin palsta

Pas­to­rin pals­taa kir­joit­taa Yli­vies­kan Vapaa­seu­ra­kun­nan pas­to­ri Mark­ku J. Kumpula.

 • Jee­suk­sen monet tulemukset

  Ope­tus­lap­set kysyi­vät Jee­suk­sel­ta Öljy­mäel­lä kol­me tär­ke­ää kysy­mys­tä: ”Mil­loin se [Jerusa­le­min temp­pe­lin tuho] tapah­tuu, ja mikä on sinun tule­mi­se­si ja tämän aika­kau­den päät­ty­mi­sen merk­ki?” (Matt. 24:3). Jee­sus vas­taa näi­hin kysy­myk­siin luvuis­sa 24 […]

 • Sait­te­ko Pyhän Hengen…?

  ”Sait­te­ko Pyhän Hen­gen, kun tulit­te uskoon?” (Ap.t. 19:2). Kysy­mys saat­taa kuu­los­taa meis­tä kum­mal­li­sel­ta. Uudes­ta tes­ta­men­tis­ta käy nimit­täin monin pai­koin sel­väs­ti ilmi, että jokai­nen saa uskoon tul­les­saan myös Pyhän Hen­gen ja […]

 • Paras lää­ke Suomelle

  Jon­kun tut­ki­muk­sen mukaan Suo­mi on yksi maa­il­man onnel­li­sim­mis­ta mais­ta. Monet asiat tääl­lä ovat­kin hyvin. Pel­käs­tään puh­das ilma ja luon­to ovat mei­tä kaik­kia voi­maan­nut­ta­via teki­jöi­tä. Kou­lu­tus maas­sam­me on maa­il­man huip­pua ja lähes […]

 • Voi­ko nai­nen toi­mia seu­ra­kun­nan johtotehtävissä?

  Uuti­nen seu​ra​kun​ta​lai​nen​.fi ‑sivus­tol­la ja some-kir­joit­te­lu on kir­voit­ta­nut sen ver­ran mie­li­pi­tei­tä, että täs­sä tii­vis­tet­ty oma näke­myk­se­ni voi­ko nai­nen toi­mia joh­to­teh­tä­vis­sä seu­ra­kun­nas­sa (= “van­him­mis­tos­sa”). Luo­mi­nen, syn­tiin­lan­kee­mus ja lunastus Mies ja nai­nen ase­tet­tiin […]

 • Mik­si lii­tyim­me Vapaakirkkoon?

  Moni on tie­dus­tel­lut mik­si lii­tym­me Vapaa­kirk­koon. Kysy­mys on aiheel­li­nen. Pyrin täs­sä lyhyes­ti vas­taa­maan siihen. Eräs ter­veen seu­ra­kun­nan tun­nus­merk­ki on toi­mi­vat raken­teet. Vapaa­kir­kon yhdys­kun­ta­jär­jes­tys tar­jo­aa lähes sata vuot­ta käy­tös­sä olleen, toi­mi­van […]