Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton ohjeet 50 – 500 hen­gen kokoon­tu­mi­sil­le 11.5.2020

Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­tot lin­ja­si­vat tiis­tai­na 11.5.2020 tie­dot­tees­saan, että kesä­kuus­sa
voi­daan jär­jes­tää myös 50–500 hen­gen ylei­sö­ti­lai­suuk­sia, mikä­li tapah­tu­ma nou­dat­taa
Ter­vey­den- ja hyvin­voin­nin­lai­tok­sen (THL) ja ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön (OKM) ohjet­ta ja
tapah­tu­ma jär­jes­te­tään eri­tyis­jär­jes­te­lyin. Alue­hal­lin­to­vi­ras­to tekee pää­tök­set kuu­kau­dek­si
ker­ral­laan. Ohjei­ta nou­da­te­taan kesä­kuun ajan. Hei­nä­kuun tilan­ne arvioi­daan myö­hem­min.
Jär­jes­tä­jän tulee ottaa huo­mioon seu­raa­vat eri­tyis­jär­jes­te­lyt:
• Tär­kein­tä on etäi­syyk­sien pitä­mi­nen. Ihmis­ten väliin tulee tapah­tu­mis­sa jää­dä tilaa 1–2
met­riä.
• Hygie­nias­ta tulee pitää eri­tyi­sen hyvää huol­ta. Käsi­de­sin tulee olla hel­pos­ti saa­ta­vil­la ja
hygie­nias­ta pitää huo­leh­tia eri­tyi­ses­ti ruo­kai­lun yhtey­des­sä.
• Kos­ke­tus­pin­to­ja on sii­vot­ta­va päi­vit­täin. Jos kävi­jöi­tä on pal­jon, suo­si­tus on jopa 2–4 tun­nin
välein.
• Viran­omais­ten suo­si­tus ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le on, ettei tapah­tu­miin kan­na­ta osal­lis­tua.
Pää­tök­sen jokai­nen tekee itse.
• Jos on sai­rau­teen viit­taa­via oirei­ta, tapah­tu­miin ei pidä osal­lis­tua.
• Jär­jes­tä­jäl­lä tuli­si olla osal­lis­tu­jien yhteys­tie­dot sil­tä varal­ta, että tapah­tu­mas­sa tai
välit­tö­mäs­ti sen jäl­keen ilme­nee koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja.
• Pää­vas­tuu tapah­tu­mas­ta on jär­jes­tä­jäl­lä, vaik­ka myös kan­sa­lai­set kan­ta­vat vas­tuu­ta
omas­ta toiminnastaan.

Nou­da­tam­me näi­tä ohjei­ta sovel­tu­vin osin myös Yli­vies­kan vapaa­seu­ra­kun­nas­sa kesä­kuun 2020 aikana.

Paluu etusi­vul­le täs­tä.