Tie­do­te 19.6.2019 ruo­ka-apu­toi­min­tam­me päät­ty­mi­ses­tä

Olem­me päät­tä­neet lopet­taa seu­ra­kun­nas­tam­me ruo­ka-apu­toi­min­nan. Pää­syy­nä sii­hen ovat tal­koo­lais­ten vähäi­syys ja työl­le osoi­tet­tu­jen varo­jen niuk­kuus.
Vii­me vuo­des­ta läh­tien olem­me seu­ra­kun­ta­na teh­neet jo useam­man ker­ran pää­tök­sen, että ruo­ka-apu­toi­min­taa jat­ke­taan kuu­kausi ja viik­ko ker­ral­laan niin kau­an kuin varo­ja ja tal­koo­lai­sia riit­tää. Nyt ei enää rii­tä. Työ­hön annet­tu­ja varo­ja on vain mur­to-osa kuluis­ta. Lisäk­si monet tal­koo­lai­set ovat jou­tu­neet lopet­ta­maan toi­min­tan­sa iän tuo­mien vai­vo­jen, sai­ras­te­lun tai mui­den syi­den takia. Uusia tal­koo­lai­sia ei ole ilmaan­tu­nut, vaik­ka asias­ta on tie­do­tet­tu monil­le tahoil­le use­aan ottee­seen.
Jaam­me elin­tar­vik­kei­ta vie­lä ensi vii­kon eli kesä­kuun lop­puun asti. Vii­mei­nen ruo­ka-apu­har­taus ja –tilai­suus on per­jan­tai­na 28.6. klo 14.
Ala­ker­ran ruo­ka-apu­ti­lat irti­sa­no­taan myös kesä­kuun lop­puun men­nes­sä. Yli­vies­kan työt­tö­mien yhdis­tys jat­kaa ruo­ka-apu­toi­min­taa omis­sa tilois­saan.
Olem­me teh­neet tätä työ­tä yli 14 vuot­ta ja lait­ta­neet sii­hen rahaa yli 75 000 euroa – vain sik­si että saam­me teh­dä tal­koi­ta. Täs­tä muu­ta­ma ton­ni on tul­lut avus­tuk­se­na Vapaa­kir­kol­ta ja ev.lut.seurakunnalta. Sii­tä kii­tos heil­le. Kau­pun­gin avus­tus on ollut vain nimel­li­nen.
Näi­den 14 vuo­den aika­na on alal­le ilmaan­tu­nut jo mui­ta­kin toi­mi­joi­ta ja asia on nous­sut ylei­seen tie­toi­suu­teen. Myös kau­pat ovat alka­neet rea­goi­da asi­aan vähen­tä­mäl­lä hävik­ki­ruo­kaa monin tavoin.
Ras­kaas­ta, mut­ta toi­saal­ta hel­pot­ta­vas­ta pää­tök­ses­tä huo­li­mat­ta hyvää kesää kai­kil­le ja tal­koo­lai­sil­le eri­tyis­kii­tos arvok­kaas­ta panok­ses­tan­ne tähän avus­tus­työ­hön!

Mik­si Jee­sus?

Jee­sus vas­ta­si: ‘Minä olen tie, totuus ja elä­mä. Ei kukaan pää­se Isän luo muu­ten kuin minun kaut­ta­ni.’ ” Joh. 14:6

Tai­vaal­li­sen Isän luo on ole­mas­sa vain yksi tie. Hänen nimen­sä on Jee­sus.

Mik­si seu­ra­kun­ta?

…täl­le kal­liol­le minä raken­nan seu­ra­kun­ta­ni ja tuo­ne­lan por­tit eivät sitä voi­ta.” Matt. 16:18

Pai­kal­lis­seu­ra­kun­ta on Kris­tuk­sen oma ilmen­ty­mä tääl­lä maan pääl­lä. Jos etsit Juma­laa, sinä voit löy­tää Hänet oman seu­ra­kun­tan­sa kes­kel­tä. Jos olet jo löy­tä­nyt Hänet, niin Juma­lan tah­to on, että löy­dät teh­tä­vä­si ja paik­ka­si myös seu­ra­kun­nas­sa.